Działka budowlana Zbychowo z MPZP

Działka (Budowlana) na sprzedaż
120 000 PLN, Pow. 545 m2
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
545 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Zbychowo , Gniewowska
Numer oferty:
HEX148420
Cena za m2:
220.18 PLN
Na sprzedaż działka w Zbychowie przy ul. Gniewowskiej 51
nr działki: 149/36 - teren oznaczony symbolem B.18.MN,ML,UT
Zdjęcia sprzed kilku lat, więc działka obecnie jest zarośnięta.
Wielkość działki 545mkw, szerokość - około 20m.


53. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSCHODNIEGO FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI ZBYCHOWO W GMINIE WEJHEROWO: TEREN B.17.MN,ML,UT (powierzchnia ok. 0,96 ha); TEREN B.18.MN,ML,UT (powierzchnia ok. 4,65 ha).
1) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy rekreacyjnej, tereny usług turystyki (w dowolnych proporcjach na działce budowlanej lub terenie objętym inwestycją),
b) dopuszcza się: ᠆ obiekty budowlane niezbędne dla funkcji wymienionych powyżej, ᠆ obiekty pomocnicze, ᠆ miejsca postojowe, zieleń, dojścia i dojazdy niezbędne dla funkcji wymienionych powyżej, ᠆ infrastrukturę techniczną, ᠆ wydzielenie dojazdów według zasad podanych w § 10 ust. 2;
2) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) parametry wysokości: ᠆ budynki mieszkalne i budynki rekreacyjne: 1 lub 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), wysokość do 9 m (w tym wysokość do okapu do 5 m), ᠆ budynki usług turystyki: 2 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), wysokość do 10 m (w tym wysokość do okapu do 5 m), ᠆ obiekty pomocnicze: 1 kondygnacja nadziemna, wysokość przy dachu płaskim do 4 m, przy dachu spadzistym do 6 m (w tym wysokość do okapu do 3 m), ᠆ dopuszcza się jedną kondygnację podziemną, ᠆ poziom posadzki parteru: maksymalnie 0,60 m nad poziomem terenu mierzony w miejscu najwyższego poziomu terenu przy tym budynku, ᠆ maszty telefonii komórkowej: wysokość do 5m, ᠆ słupy i maszty inne: wysokość do 10 m;
b) forma dachu: ᠆ budynki mieszkalne, budynki rekreacyjne i budynki usług turystyki: dachy dwuspadowe symetryczne lub wielospadowe symetryczne, kąt nachylenia połaci dachu od 30 stopni do 45 stopni, ᠆ obiekty pomocnicze: kąt nachylenia płaci dachu do 45 stopni,
c) forma i usytuowanie budynków: budynki mieszkalne i budynki usług turystyki - wolnostojące,
d) kolorystyka i materiały: ᠆ rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie tego samego rodzaju pokrycia dachu dla całego założenia; zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówko podobnych w odcieniach zbliżonych do czerwieni, brązu, grafitu lub szarości; dla obiektów pomocniczych dopuszcza się stosowanie dachówko podobnych oraz pokrycie z papy bitumicznej - w kolorach brązu, czerwieni, grafitu lub szarości, ᠆ elewacje: tynk w kolorach pastelowych, cegła, drewno, kamień;
3) WSKAŹNIKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
a) wskaźniki zabudowy: minimalny 0,00, maksymalny 0,20 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
b) intensywność zabudowy: minimalna 0,00, maksymalna 0,50 powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 40% powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego inwestycją,
d) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: ᠆ teren B.17.MN,ML,UT: w odległości 16 m od linii rozgraniczającej z terenem 002.KDL, w odległości 12 m od linii rozgraniczającej terenu od strony zachodniej - jak na rysunku planu, od linii z terenem B.79.R - jak na rysunku planu, od linii rozgraniczającej z terenem B.18.MN,ML,UT - zgodnie z przepisami odrębnymi, ᠆ teren B.18.MN,ML,UT: w odległości 6 m od linii rozgraniczającej z terenem 002.KDL oraz wzdłuż ścian istniejących budynków, od linii rozgraniczającej terenem B.17.MN,ML,UT - zgodnie z przepisami odrębnymi, od pozostałych terenów - jak na rysunku planu,
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 1000 m²; minimalna powierzchnia nie dotyczy działek wydzielanych dla potrzeb infrastruktury technicznej, dojazdów, powiększenia lub poprawy zagospodarowania działek sąsiednich, dla których dopuszcza się powierzchnię dowolną;
4) ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) dojazd do działek budowlanych: ᠆ teren B.17.MN,ML,UT: z drogi publicznej 002.KDL, z drogi publicznej przyległej do terenu od strony zachodniej (położonej poza obszarem objętym planem), ᠆ teren B.18.MN,ML,UT: z drogi publicznej 002.KDL i 008.KDD, z drogi wewnętrznej 014.KDW,
b) liczba miejsc postojowych i zasady ich realizacji: według § 11 ust. 2,
c) zasady obsługi infrastrukturą techniczną: według § 12;
5) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY:
a) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy,
b) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ᠆ obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ᠆ teren B.17.MN,ML,UT: w pasie szerokości 100 m od linii brzegu rzeki Cedron i od linii brzegu jeziora Wyspowo w terenie B.33.WS mogą być realizowane wyłącznie inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ᠆ teren B.18.MN,ML,UT: w terenach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy budowa budynków w siedliskach rolniczych oraz modernizacja budynków rekreacyjnych (letniskowych), mieszkalnych i usługowych podlega przepisom dotyczącym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; w pozostałej części pasa mogą być realizowane wyłącznie inwestycje celu publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
c) inne ustalenia: ᠆ teren B.18.MN,ML,UT: ᠆᠆ ustala się wymóg zachowania ciągów pieszych o szerokości minimum 2 m, w miejscach oznaczonych na rysunku planu symbolem „KX”, z dopuszczeniem dojazdu do przyległych działek, ᠆᠆ przez teren przechodzi napowietrzna linia energetyczna 15 kV; wzdłuż linii wyznacza się pas ograniczeń o łącznej szerokości 14 m (oznaczony na rysunku planu symbolem" EE") - w pasie technicznym obowiązują ustalenia podane w § 9 ust.2;
6) WYSOKOŚĆ STAWKI PROCENTOWEJ: 30%.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Nieprawidłowy adres E-mail